بهترین دما برای کشت گندم

بهترین دما برای رشد گندم مقدمه : کشت و کار و رشد و نمو این نبات در تمام نقاط دنیا و در آب و هوای مختلف امکان پذیر می باشد. گندم گیاهی است که در نیمکره شمالی و جنوبی کشت می شود، لیک برای هر شرایط آب و هوایی باید نژاد بخصوصی را...

ادامه مطلب

کاشت گندم

کاشت گندم مقدمه : کاشت گندم و روش های مختلف آن در مناطق مختلف ایران تحت تاثیر عوامل و شرایط مختلف، متفاوت بوده و بستگی کامل به عوامل زیر دارد : 1—تجربه و عادت کشاورزان، به طور کلی آموزش دیدن کشاورزان. 2- وسعت زمین کشاورزی. 3- شیب دار بودن یا مسطح بودن زمین. 4- مقدار آب...

ادامه مطلب