بذر خیار گلخانه ای شهاب

بذر خیار گلخانه ای شهاب

 

برای دریافت بهترین برنامه غذایی خیار با کارشناسان کشاورزنت (۰۹۱۱۲۷۳۶۰۸۲-۰۹۹۱۷۹۱۶۶۸۲) تماس حاصل فرمایید.