مقالات و تحقیقات

چالکود پسته و انواع کودهای شیمیایی پسته

چالکود پسته

چالکود پسته و انواع کودهای شیمیایی پسته

روش چالکـود نـوع خاصـی از جایگزینـی موضعـی کودهـا مـی باشـد. در ایـن روش نزدیـک ریشـه درختـان چالـه هایـی بـا قطـر دهانـه و عمـق 60– 50 سـانتی متـر حفـر شـده، سـپس بـا مخلـوط کودهـای آلـی و شـیمیایی پـر مـی شـود. محاسـن ایـن روش بـه شـرح ذیـل مـی باشـد :
– قـدرت تثبیـت کنندگـی مـاده آلـی کـه چاله توسـط آن پر می شـود بـرای اکثـر کودهای شـیمیایی بسـیار کمتـر از خـاک مـی باشـد. بنابرایـن کودهـای شـیمیایی اضافـه شـده، بیشـتر بـرای گیـاه قابـل جــذب مــی باشــد. مثــال مشــخص در ایــن مــورد آهــن مــی باشــد. کــود ســولفات آهــن در خــاک
رسـوب مـی کنـد و آهـن تـا حـد زیـادی بـرای گیـاه غیرقابـل جـذب مـی شـود. امـا در مجـاورت مـاده آلـی واکنـش هـا بـه گونـه دیگـری اسـت و گیـاه بهتـر از آهـن بهـره منـد مـی گـردد.

بافت خاک و چالکود پسته

– در برخـی از باغهـا نفوذ پذیـری خـاک محـدود مـی باشـد و آب بـه خوبـی در خـاک نفـوذ نمـی کند. چالـه هـای پـر شـده بـا مـواد آلـی، مـکان هـای فاقـد آهـک و مناسـبی بـرای ریشـه هـا مـی باشـد. از آنجـا کـه عناصـر کـم مصـرف بـه مقـدار کمـی مـورد نیـاز گیـاه مـی باشـد، همیـن حجـم محـدود امـا مناسـب از نظـر شـرایط جـذب عناصـر کـم مصـرف در بسـیاری از مـوارد مـی توانـد مشـکل یـک درخـت را حـل کنـد.

– سـنگینی بافـت خـاک مشـکل دیگـری در برخـی بـاغ هـا مـی باشـد. چنیـن خاکهایـی پـس از آبیـاری مـدت زمـان طولانـی تهویـه ضعیفـی داشـته و فاقـد اکسـیژن کافـی بـرای ریشـه ها می باشـند. از طـرف دیگـر غلظـت دی اکسـید کربـن نیـز افزایـش یافتـه و در حضـور آهـک، بی کربنـات پدید مـی آید.
کمـی اکسـیژن و زیـادی دی اکسـید کربـن و بـی کربنـات بـه شـدت بـه ریشـه هـا صدمـه رسـانیده و جـذب عناصـر غذایـی را مختـل مـی کنـد. در صـورت اسـتفاده از روش چالکـود پسته، در چالـه هـا تهویـه مناسـب بـه سـرعت برقـرار شـده و ریشـه گیـاه پناهـگاه مناسـبی بـرای رشـد پیـدا مـی کنـد.

برای دسترسی به ویدئو انواع چالکودها کلیک کنید.

کانال کود

چگونگی اجرای روش کانال کود در باغات پسته
1 -ابتـدا کانالهایـی بـه عمـق 120 سـانتی متـر و عـرض 100 سـانتی متـر بـا طـول دلخـواه حفـر مـی شـود.

2ـ کـف کانـال هـا شـاخه هـای خشـکیده درختـان، کلـش گنـدم و جـو، علـف هـای هـرز و ضایعـات مزرعـه ریختـه مـی شـود.

3 -200 کیلوگـرم در هکتـار اوره روی ضایعـات آلـی کـف کانـال پاشـیده مـی شـود. زیـرا همانطور که مـی دانیـم میکروارگانیسـم هـای خـاک جهـت تجزیـه کاه و کلـش و تبدیـل آن بـه مـواد آلـی بـه ازت نیازمنـد هسـتند. البتـه چـون بعـد از ریختـن خـاک روی تـوده، شـرایط بـی هـوازی ایجاد می شـود و تجزیـه مـواد آلـی بسـیار کنـد صـورت مـی گیـرد، بهتر اسـت از کمپوسـت آمـاده شـده از ضایعـات آلی در کـف کانـال هـا اسـتفاده شـود.

4 -کـود حیوانـی بـه میـزان 100 تـا 150 تـن در هکتـار مصـرف گـردد کـه مـی توانـد درصـد مـاده آلـی را افزایـش دهـد. بـه ازای هـر 10 تـن کـود حیوانـی، معـادل 600 الـی 1000 کیلوگـرم در هر سـال هومـوس بدسـت مـی آیـد . سـپس مخلوطـی از کودهـای ماکـرو، شـامل: 300 کیلوگـرم کود فسـفاته،600 کیلوگـرم کـود پتاسـه همـراه بـا 400 تـا 1000 کیلوگـرم گوگـرد کشـاورزی در هـر هکتـار مصـرف مـی شـود .

روش اجرای کانال کود در مبحث چالکود پسته
  • بهتـر اسـت مصـرف ایـن کودهـا بـر اسـاس آزمـون خـاک باشـد، چـرا کـه ممکـن اسـت خاکـی اصـلا نیـاز بـه کودهای فسـفره یـا پتاسـیمی نداشـته باشـد و بـرای بـرآورد دقیـق انـواع کودهـای شـیمیایی، الزام اسـت خـاک محـل احـداث بـاغ حداقـل تـا عمـق 80 سـانتی متـری تجزیـه شـود و کودهـای مـورد نیـاز بـرای یـک دوره حداقـل 3 تـا 5 سـاله محاسـبه گـردد.

 -در نهایـت بـر روی کانـال پـر شـده، نهـر کـم عمقـی زده مـی شـود و آبیـاری ثقلـی بـه صـورت غرقابـی انجـام مـی گیـرد.در نهایـت بعـد از نشسـت زمین و پرکـردن جـوی هـای نشسـت کـرده بـا خـاک کنـار کانـال، زمیـن تسـطیح کامـل و اساسـی شـده و چالـه هـای نهـال هـا حفـر مـی گـردد. در سـال هـای بعـد افـزودن کودهـای شـیمیایی متحـرک و غیرمتحـرک بـه صـورت شـیارکود بـا توجـه بـه عمـق نفـوذ ریشـه هـا صـورت مـی گیـرد. در باغاتـی کـه عمـق نفـوذ ریشـه هـا حـدود 80 سـانتی متـر مـی باشـد، کوددهـی بـا شـیارکود در عمـق40– 30 سـانتی متـری صحیـح بـه نظـر نمـی رسـد. در مـورد کودهـای ازتـه بهتر اسـت کاملا بـه صورت سـرک مصـرف گـردد.

در صورتــی کــه آبیــاری تحــت فشــار باشــد و چالــه هــا در زیــر قطــره چــکان حفــر شــوند، امــکان مصــرف کلیــه کودهــا در سیســتم وجــود دارد، مشــروط بــر اینکــه از نظــر گرفتگــی قطــره چکانهــا مشــکل ایجــاد نشــود و یــا اینگونــه مشــکالت بــه طریقــی برطــرف شــود. در صورتـی کـه کمبـود آهـن خیلـی شـدید باشـد افـزودن محلـول اسـید سـولفوریک بـه داخـل سیسـتم آبیـاری نیـز مفیـد مـی باشـد.

در ایـن حالـت یـک لیتـر اسـید سـولفوریک غلیـظ را بـا 3000 لیتـر آب مصرفـی مخلـوط و در سیسـتم آبیـاری مصـرف مـی کننـد. (کار بـا اسـید غلیـظ خطرنـاک بـوده و بایسـتی تحـت نظـر کارشـناس صـورت گیـرد).

 

انواع کودهای شیمیایی مورد نیاز چالکود پسته
معرفی کودهای ازته در چالکود پسته

با توجه به شوری آب و خاک در مناطق پسته خیز، نوع کودهای شیمیایی مصرفی بایستی در جهت تعدیل اثرات سوء شوری و سمیت یون های سدیم و کلر باشد. از میان کودهای ازته، اوره علیرغم 46 درصد ازت برای خاکهای مناطق پسته خیز که دارای آهک بالایی هم هستند، مناسب نمی باشد. چون این کود در محیط قلیایی تجزیه شده و به صورت آمونیاک متصاعد می شود و همچنین یون بی کربنات باقیمانده باعث زردی درختان و کمبود سایر عناصر غذایی
می شود. گیاه قسمت عمده ازت مورد نیاز خود را به صورت نیترات و قسمت کمی را هم به صورت آمونیوم جذب می کند و به علت پایین بودن احتمالی جمعیت میکروارگانیسم ها در خاک شور راندمان جذب ازت از این کود بسیار کم می باشد .

ویژگی کودهای ازته

بهترین کود حاوی ازت که خاصیت اسیدی هم دارند و می توانند برای مناطق پسته کاری مصرف شود، نیترات آمونیوم با 33 درصد ازت و سولفات آمونیوم با 21 درصد ازت می باشد . با توجه به اینکه 50 درصد ازت کود نیترات آمونیوم به صورت نیترات است، مصرف آن در همه اراضی خصوصاً در خاکهای سنگین(ولی ترجیحاً 2 بار) مناسب است .

چرا که 50 درصد از این کود آماده جذب بوده و 50 درصد باقیمانده آن برای قابل جذب شدن به جمعیت میکروبیولوژیک خاک وابسته است. از طرفی نیترات موجود درکود هم می تواند تا حدی از جذب کلر جلوگیری و اثرات شوری را کم کند.آنچه شایان ذکر است عدم استفاده از کودهای حاوی آمونیوم و بالعکس استفاده از کودهای نیتراته مانند نیترات آمونیوم، نیترات کلسیم و نیترات پتاسیم در خاک های با قلیائیت بالا ( Ph های بالاتر از 8/ 7 و 8) می باشد. چرا که در خاک در ابتدا آمونیوم توسط باکتری های نیتروباکتر به نیتریت تبدیل و سپس نیتریت توسط باکتری های نیتروزوموناس به نیترات تبدیل می شود.

باکتری های نیترو باکتر حساسیت زیادی به Ph های قلیائی ندارند. در حالیکه باکتری های نیتروزوموناس به Ph های قلیائی حساس بوده و نیتریت را به نیترات تبدیل نمی کند و در نتیجه باعث تجمع نیترات می گردد که برای گیاهان سمی می باشد و همچنین برای لایه ازن نیز مخرب است.

برای خرید کود مونوپتاسیم فسفات فرمولایف اینجا کلیک کنید
معرفی کودهای فسفره در چالکود پسته

افــراط در مصــرف کودهــای فســفره در ســالهای اخیــر و در واقــع روش نادرســت مصــرف، یعنــی پخـش سـطحی کودهـای فسـفره موجـب تجمـع فسـفر در قسـمت سـطحی خـاک شـده اسـت. در صورتـی کـه کودهـای فسـفره را بایسـتی در منطقـه توسـعه ریشـه و نزدیـک ریشـه قـرار داد تـا کارایی لازم را داشـته باشـد.

بـا توجـه بـه اینکـه ریشـه هـای درختـان بـارور پسـته در عمـق پاییـن تـر از 40 سـانتی متـر قـرار دارنـد، مـی بایسـتی میـزان فسـفر موجـود در ایـن عمـق و پاییـن تـر مـاک ارزیابی فســفر خــاک قــرار گیــرد. تحقیقــات اخیــر موسســه پســته کشــور بــر روی 200 نمونــه خــاک نشــان مـی دهـد کـه متوسـط میـزان فسـفر در عمـق40 تـا 80 سـانتی متـری حـدود 7 میلـی گـرم در لیتـر مـی باشـد.

بنابرایـن رسـاندن میـزان فسـفر در عمـق توسـعه ریشـه بـه حـدود 51 میلـی گـرم در لیتر (حـد بحرانـی فسـفر در خاکهـای شـور) ضـروری مـی باشـد. از کودهـای فسـفاته قابـل اسـتفاده در باغـات پسـته مـی تـوان بـه سوپرفسـفات سـاده بـا 20 درصد پنتوکسـید فسـفر دی آمونیـوم فسـفات بـا 46 درصـد پنتوکسـید فسـفر و 18 درصـد ازت و بیوفسـفات طلایـی اشـاره کـرد. در حـال حاضـر مناسـب تریـن کـود قابـل توصیـه بـرای باغـات پسـته کـه بـا کمبـود فسـفر مواجـه هسـتند، فسـفات آمونیـوم می باشـد. اخیرا نیـز از کود اوره فسـفات بـا 17 درصـد نیتروژن و 44 درصد پنتوکسـید فسـفر در باغـات پسـته بویـژه در اواخـر اسـفند اسـتفاده مـی گـردد.

معرفی کودهای پتاسیمی در چالکود پسته

متاسـفانه در گذشـته بـه دلیـل عـدم مصـرف کودهـای پتاسـیمی در باغـات پسـته و تخلیـه بیـش از حد پتاسـیم خاکهـا، بررسـی هـای آمـاری نشـان مـی دهـد کـه بیـش از 60 درصـد از باغهـای اسـتان کرمـان کمبـود پتاسـیم دارنـد. از آنجایـی کـه نیـاز درخـت بـه پتاسـیم، هـم انـدازه ازت (کمـی بیشـتر) می باشـد و بـا عنایـت بـه اینکـه پتاسـیم نقـش بسـیار مهمـی در کمیـت و کیفیـت محصـول دارد، مـی بایسـتی مـورد توجـه خـاص قـرار گیـرد.

نقش پتاسیم

پتاسـیم نقـش مهمـی در تنظیـم نظـام آبـی گیـاه دارد کـه این موضـوع در مناطـق خشـک و خاکهـای شـور حیاتـی اسـت. در صـورت بـروز علائـم کمبـود 3-1 کیلوگـرم کـود پتاسـه بـرای هـر درخـت، بسـته بـه سـن آن بـه صـورت چالکـود و نـواری توصیـه مـی شـود. از کودهــای پتاســه معمــول کــه اســتفاده مــی شــوند، ســولفات پتاســیم حــاوی 48 درصــد، نیتــرات پتاسـیم 48 درصـد و کلـرور پتاسـیم 60 درصـد K2O مـی باشـند. از کـود کلـرور پتاسـیم در خاکهایـی کـه ec آنهـا بـاالی 4 دسـی زیمنـس بـر متـر باشـد، نبایـد اسـتفاده نمـود. از آنجایـی کـه نیـاز پتاسـیم و ازت در زمـان پـر شـدن مغـز بـاال بـوده و مصـرف توأمـان ایـن دو عنصـر تأثیـر بسـیار زیـادی در کمیـت و کیفیت محصـول خواهـد داشـت، مصـرف سـرک نیتـرات پتاسـیم مـی توانـد بسـیار مفید باشـد.

بـه نظر می رسـد نیتـرات موجـود در ایـن کودهـا، عـاوه بـر تأمیـن نیـاز ازته، مانـع جذب کلر هـم می شـود و راندمـان جذب پتاسـیم را افزایـش مـی دهـد. ضمنا غالـب باغـداران در مرحله مغز بسـتن از 80 تـا 100 کیلوگـرم در هکتار سـولو پتـاس (سـولفات پتاسـیم محلـول در آب) در 2 مرحله اسـتفاده مـی نماینـد.

معرفی انواع گوگـرد در چالکود پسته

نیـاز گیاهـان بـه گوگـرد بیـش از فسـفر مـی باشـد (غلظـت گوگـرد در داخـل گیـاه بـه مراتـب بیـش از فسـفر اسـت) و اینکـه گوگـرد بـه انـدازه ازت در تشـکیل پروتئیـن گیاهـی نقـش دارد. اکثـر خاکهای کشـاورزی کشـور آهکـی و آبهـای آبیـاری نیـز دارای بـی کربنـات بـالا مـی باشـند. یکـی از روشـهای بهبـود مدیریـت تغذیـه ای در خاکهـای آهکـی بـا بـی کربنـات بـالای آب آبیـاری، اسـتفاده از اسـید سـولفوریک اسـت.

استفاده از باکتری ها در چالکود

چـون مصـرف ایـن اسـید در مزرعـه و باغـات میـوه کشـور بـا مشـکالت فراوانـی از جملـه سـوختگی همـراه می باشـد، بنابرایـن با کمـک باکتری هـای تیوباسـیلوس،گوگرد به سـولفات تبدیـل مـی شـود. زیـرا باکتـری هـای تیوباسـیلوس دارای ایـن توانمنـدی هسـتند کـه گوگـرد را بـه اسـید سـولفوریک تبدیـل نماینـد. بـا مصـرف موضعی ایـن کـود )چالکـود ، نـواری و … (اسـید تولید شـده بـا کمـک باکتـری هـای تیوباسـیلوس سـبب کاهـش موضعـی PH خـاک و نهایتـًا آزاد سـازی فسـفر از خـاک فسـفات موجـود مـی گـردد. بدیـن ترتیـب کاهـش PH خـاک در منطقـه رشـد ریشـه درختـان میـوه، باعـث افزایـش قابلیـت جذب فسـفر موجـود در خـاک فسـفات و دیگر عناصـر غذایی ریزمغـذی موجـود در خـاک بـرای گیـاه مـی گـردد.

بعـلاوه گوگـرد عنصـری بـرای گیاهـان قابـل اسـتفاده نیسـت، ولـی باکتـری هـای تیوباسـیلوس بـا اکسـیده کـردن گوگـرد و تبدیـل آن به سـولفات (SO4) امــکان اســتفاده از گوگــرد عنصــری را فراهــم مــی نماینــد . کاهــش موضعــی PH خــاک مـی توانـد بـه کاهـش PH شـیره در درون آوندهـای درختـان کمـک نمایـد و ایـن امـر باعـث افزایـش قابلیـت اسـتفاده عناصـر غذایـی مهـم نظیـر، فسـفر، آهـن، روی و … بـرای درختـان مـی گـردد. در نتیجـه عـاوه بـر افزایـش عملکـرد، بهبـود کیفیـت نیـز فراهم مـی گـردد. طبق توصیـه کارشناسـان و محققیـن تغذیـه گیاهـی، مقـدار 1 الـی 2 کیلوگـرم گوگـرد بـه ازای هـر درخـت بـارور بـا روش چالکـود یـا نـواری بـه صـورت دو سـال یکبـار توصیـه مـی شـود. البتـه ایـن کـود بایـد بـه همـراه مقـدار کافـی باکتـری تیوباسـیلوس بـه کار گرفتـه شـود.

 

برای خرید کود آهن وارداتی گرین ویت اینجا کلیک کنید
عناصر کم مصرف

روی و بـر، منگنــز و آهــن در تغذیــه پســته از اهمیــت بیشــتری در بیــن عناصــر کــم مصــرف برخوردارنــد. بــر اســاس نتایــج تجزیــه خاکهــا در اکثــر نقــاط پســته خیــز اســتان و کشــور، بیــش از95 درصــد از باغهــای پســته، میــزان روی قابــل جــذب بســیار پاییــن و مبتــا بــه کمبــود روی هسـتند کـه علائـم آن بـه صـورت کچلـی سرشـاخه و ریزبرگـی (رزت) خصوصـا در اوایـل فصـل رشـد دیـده مـی شـود.

روی

محلولپاشـی بـا سـولفات روی 5 در هـزار قبـل از سـبز شـدن درخـت یـا 5 در هـزار در اردیبهشـت و یـا محلولپاشـی بـا کودهـای محلـول بـا میـزان روی بـالا و یـا محلولپاشـی بـا کـود میکرو معدنـی کامـل در اردیبهشـت مـاه بـرای تأمیـن عنصـر روی توصیـه مـی شـود. تجزیـه خـاک و بـر در پسـته حاکـی از کفایـت بلکـه حـد مسـمومیت بر در باغهـای پسـته کـه دارای آب و خـاک شـورند، مـی باشـد. ولـی در مناطقـی کـه آب و خـاک شـور ندارنـد، بنـا بـه نیـاز بـالای درخـت هنـگام تشـکیل میوه، محلول پاشی  بـر قبـل از بـاز شـدن گلهـا (اواخـر اسـفند مـاه) ضـروری اسـت.

مولیبدن

از دیگـر عناصـر مهـم در تغذیـه پسـته مولیبدن است. عنصر مولیبـدن در مرحلـه تـورم جوانـه هـا و شـکوفایی گل در درختـان پسـته اهمیـت زیـادی دارد. همانطـوری کـه مـی دانیـم یکی از فـرم هـای ازت کـه در مرحله پـس از برداشـت و تـورم جوانـه هـا بـه آن تاکیـد زیـادی شـده اسـت، فـرم نیتراتـه ازت مـی باشـد کـه از برتـری ترکیبـات نیتراتـه قابـل ذخیـره بـودن آن در واکوئـل هـای سـلول هـا مـی باشـد. در اینجـا هسـت کـه عنصـر مولیبـدن باعـث تجزیه ترکیبـات نیتراتـه شـده و آنهـا را در اختیـار سـایر اندامک ها قـرار مـی دهـد تـا در فعـل و انفعـالات سـلولی و در فراینـد هـای حساسـی ماننـد گلدهـی کمـک کننـد.

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *