تاثیر عناصر مختلف (کود های مایع) روی افزایش گرده افشانی کلزا

تاثیر عناصر مختلف (کود های مایع) روی افزایش گرده افشانی کلزا  كمبـود عناصر ريزمغذي در گياهان زراعـي گسـترش جهـاني دارد. زراعت تك كشتي، مصرف بي رويه كـودهـاي شـيميايي بـه ويژه كودهاي نيتروژن دار و عدم مصرف كـودهـاي حـاوي عناصر غذايي ريز مغذي، از جمله عوامل بروز ايـن كمبـود در اغلب خاك...

ادامه مطلب

شناسایی و مبارزه با علف های هرز پهن برگ مزارع گندم

مقدمه  در بین تمامی گیاهان زراعی، گندم بیشترین سطح زیر کشت را در جهان دارد. تقریبا یک ششم از کل زمینهای زراعی جهان زیر کشت گندم است. گندم با سطح کشت حدود 6 میلیون هکتار در کشور  مهمترین محصول زراعی محسوب می شود. یکی از عواملی که بیشترین خسارت را به...

ادامه مطلب

علف های هرز باریک برگ مزارع گندم

مقدمه  در بین تمامی گیاهان زراعی، گندم بیشترین سطح زیر کشت را در جهان دارد. تقریبا یک ششم از کل زمینهای زراعی جهان زیر کشت گندم است. گندم با سطح کشت حدود 6 میلیون هکتار در کشور و 350000 هکتار در استان خراسان رضوی مهمترین محصول زراعی محسوب می شود. یکی...

ادامه مطلب

پوسیدگی کلزا یا پوسیدگی اسکلروتینیایی کلزا (Sclerotinia Rot)

پوسیدگی کلزا یا پوسیدگی اسکلروتینیایی کلزا (Sclerotinia Rot) کلزا کلزا یکی از گیاهان دانه روغنی مهم در مناطق معتدل بوده و دارای طیف نسبتا وسیعی از سازگاری اقلیمی است. به علت میزان روغن موجود در دانه های گیاه کلزا، این گیاه برای سده های پی در پی کشت می شود. محل رویش...

ادامه مطلب

نشانه های کمبود عناصر غذایی در گندم

نشانه های کمبود عناصر غذایی در گندم مقدمه : بذر گندم پس از آنکه در خاک مناسب کاشته شد و جوانه تولید نمود، برای آنکه زندگی گیاهی خود را با رشد و نمو کامل ادامه داده و محصول خوب و کافی بدهد لازم است شرایط تغذیه آن کاملا مناسب و مساعد و...

ادامه مطلب

آماده سازی زمین برای کاشت گندم

خاکی که برای کشت گندم در نظر گرفته می شود باید به اندازه کافی عمق داشته و در قسمت سطحی نرم و حاصلخیز بوده، زیاد پوک نباشد و از وسایل و ادوات کشاورزی بیش از اندازه مورد نیاز در زمین استفاده نشود. به طور کلی هدف از تهیه زمین گندم عبارتند از : زیر خاک کردن کاه و کلش، از بین بردن علف های هرز، زیر خاک کردن مواد تقویت کننده، حفظ رطوبت موجود در خاک، نرم کردن و افزایش عمق خاک زراعتی.

ادامه مطلب

بهترین دما برای کشت گندم

بهترین دما برای رشد گندم مقدمه : کشت و کار و رشد و نمو این نبات در تمام نقاط دنیا و در آب و هوای مختلف امکان پذیر می باشد. گندم گیاهی است که در نیمکره شمالی و جنوبی کشت می شود، لیک برای هر شرایط آب و هوایی باید نژاد بخصوصی را...

ادامه مطلب

کاشت گندم

کاشت گندم مقدمه : کاشت گندم و روش های مختلف آن در مناطق مختلف ایران تحت تاثیر عوامل و شرایط مختلف، متفاوت بوده و بستگی کامل به عوامل زیر دارد : 1—تجربه و عادت کشاورزان، به طور کلی آموزش دیدن کشاورزان. 2- وسعت زمین کشاورزی. 3- شیب دار بودن یا مسطح بودن زمین. 4- مقدار آب...

ادامه مطلب