برنامه کودی هلو

برنامه کودی هلو

برنامه کودی هلو اولین و مهمترین کار در مدیریت باغ هلو انتخاب یک برنامه غذایی مناسب می باشد. هدف از انتخاب برنامه غذایی هلو بدست آوردن بالاترین تناژ در واحد سطح و تولید با کیفیت میوه میباشد. خواندن این مطلب به شما کشاورزان کمک خواهد کرد تا به بهترین برنامه غذایی...

ادامه مطلب

برنامه کودی سیب

برنامه کودی سیب

برنامه کودی سیب اولین و مهمترین کار در مدیریت باغ سیب انتخاب یک برنامه غذایی مناسب می باشد. هدف از انتخاب برنامه غذایی سیب بدست آوردن بالاترین تناژ در واحد سطح و تولید با کیفیت میوه میباشد. خواندن این مطلب به شما کشاورزان کمک خواهد کرد تا به بهترین برنامه غذایی...

ادامه مطلب

برنامه غذایی بادمجان

برنامه غذایی بادمجان طبق محصولات کشاورزنت

برنامه غذایی بادمجان اولین و مهمترین کار در کشت بادمجان انتخاب یک برنامه غذایی مناسب می باشد. هدف از انتخاب برنامه غذایی بادمجان بدست آوردن بالاترین تناژ در واحد سطح و تولید با کیفیت بادمجان میباشد. خواندن این مطلب به شما کشاورزان کمک خواهد کرد تا به بهترین برنامه غذایی مناسب...

ادامه مطلب

برنامه غذایی انگور

برنامه غذایی انگور طبق محصولات کشاورزنت

برنامه غذایی انگوراولین و مهمترین کار در مدیریت باغ انگور انتخاب یک برنامه غذایی مناسب می باشد. هدف از انتخاب برنامه غذایی انگور بدست آوردن بالاترین تناژ در واحد سطح و تولید با کیفیت میوه میباشد. خواندن این مطلب به شما کشاورزان کمک خواهد کرد تا به بهترین برنامه غذایی...

ادامه مطلب

برنامه-تغذیه-پیاز

برنامه تغذیه پیاز طبق محصولات کشاورزنت

برنامه تغذیه پیاز اولین و مهمترین کار در مدیریت مزارع کشت پیاز انتخاب یک برنامه غذایی مناسب می باشد. هدف از انتخاب برنامه تغذیه پیاز بدست آوردن بالاترین تناژ در واحد سطح و تولید با کیفیت میوه میباشد. خواندن این مطلب به شما کشاورزان کمک خواهد کرد تا به بهترین برنامه...

ادامه مطلب

برنامه غذایی گندم و جو طبق محصولات کشاورزنت

برنامه غذایی گندم و جو 1-قبل از کشت  به منظور آماده سازی زمین کشاورزی مطابق آزمایش خاک بایستی از کودهای شیمیایی به همراه کود های دامی  استفاده نمود. 2-قبل از بذرپاشی  به منظور افزایش قدرت جوانه زنی بذر بایستی از کود اکتیواتور را به میزان 100 گرم در 3-5 لیتر آب حل کرده و ...

ادامه مطلب

برنامه غذایی زعفران

برنامه غذایی زعفران طبق محصولات کشاورزنت

برنامه غذایی زعفران اولین و مهمترین کار در مدیریت کشت زعفران انتخاب یک برنامه غذایی مناسب می باشد. هدف از انتخاب برنامه غذایی زعفران بدست آوردن بالاترین تناژ در واحد سطح و تولید با کیفیت میوه میباشد. خواندن این مطلب به شما کشاورزان کمک خواهد کرد تا به بهترین برنامه غذایی...

ادامه مطلب

برنامه کود دهی ذرت

برنامه تغذیه ذرت طبق محصولات کشاورزنت

برنامه تغذیه ذرت اولین و مهمترین کار در مدیریت مزارع ذرت انتخاب یک برنامه غذایی مناسب می باشد. هدف از انتخاب برنامه تغذیه ذرت بدست آوردن بالاترین تناژ در واحد سطح میباشد. خواندن این مطلب به شما کشاورزان کمک خواهد کرد تا به بهترین برنامه غذایی مناسب برای مدیریتمزارع ذرت  برسید. برای...

ادامه مطلب

برنامه غذایی مرکبات

برنامه غذایی مرکبات طبق محصولات کشاورزنت

برنامه غذایی مرکبات اولین و مهمترین کار در مدیریت باغ مرکبات انتخاب یک برنامه غذایی مناسب می باشد. هدف از انتخاب برنامه غذایی مرکبات بدست آوردن بالاترین تناژ در واحد سطح و تولید با کیفیت میوه میباشد. خواندن این مطلب به شما کشاورزان کمک خواهد کرد تا به بهترین برنامه غذایی...

ادامه مطلب

برنامه غذایی هندوانه

برنامه غذایی هندوانه طبق محصولات کشاورزنت

برنامه غذایی هندوانه اولین و مهمترین کار در کشت هندوانه انتخاب یک برنامه غذایی مناسب می باشد. هدف از انتخاب برنامه غذایی هندوانه بدست آوردن بالاترین تناژ در واحد سطح و تولید با کیفیت هندوانه میباشد. خواندن این مطلب به شما کشاورزان کمک خواهد کرد تا به بهترین برنامه غذایی مناسب...

ادامه مطلب

12