مقالات و تحقیقات

آفات و بیماری های جو

آفات و بیماری های جو

آفات و بیماری های جو

تراکم بذر و یا همان تعداد بذر در هر مترمربع، برای رسیدن به عملکرد خوب، نقش حیاتی دارد. لذا ظرف 1 تا 2 هفته بعد از سبز شدن، مزرعه باید مورد ارزیابی قرار بگیرد. در اوایل فصل رشد، پایش مزرعه میتواند بصورت هفتگی انجام شود. با نزدیک شدن به آستانه خسارتزایی، پایش روزانه مورد نیاز است. در طول دوره داشت و تحت شرایط عادی، پایشهای دوهفته یکبار کافی خواهد بود. به خاطر داشته باشیم که برخی از آفات و بیماریها مانند بیماری بلایت فوزاریومی غلات، در اواخر فصل رشد ظاهر میشوند و ممکن است ظرف چند روز به آستانه خسارتزایی برسند. اگر شرایط مزرعه و آب و هوا برای این آفات و بیماریها، مساعد باشد، پایش باید بصورت هفتگی ادامه پیدا کند. اکثریت عوامل بیماریزای غلات مانند سیاهکها و زنگها، که به گندم حمله می کنند، به همین ترتیب به جو نیز حمله می کنند. در مقاله آفات و بیماریهای گندم، به آنها اشاره شد.

برای مشاهده مقاله آفات و بیماریهای گندم اینجا را کلیک کنید.
بیماریهای جو
لکه قهوه ای برگ جو یا لکه سیاه برگ و ساقه
عامل بیماری

قارچهای متعددی سبب ایجاد این بیماری میشوند که عمده ترین آنها شامل سه گونه: Bipolaris avenea, Helminthosporium graminearum , Dreschleria avenea میباشد.

علایم بیماری

لکه ها بروی برگ به رنگ های آبی و سیاه با مرکزیت نقاط قهوه ای و نارنجی میباشند. همچنین نواحی نکروزه شده وسیعی برنگ  سیاه گرداگرد غلاف ساقه رخ می دهد. بنابراین علایم ساقه سیاه در اولین گام نزدیک مناطق گره ظاهر میشود. مایسیلیوم سفید درون ساقه، عمدتا در محل حفره های بنیادی در نزدیکی گره ها رخ میدهد. بیماری با شکسته شدن ساقه در مراحل سوم و چهارم از سیکل زندگی قارچ عامل بیماری، گسترش می یابد.

پوسیدگی پیتیومی ریشه
عامل بیماری

گونه های مختلف قارچ حنس Pythium مسبب ایجاد این بیماری میشوند.

علایم بیماری

این قارچ به گیاهان در مرحله گیاهچه ای حمله می کند و علایم آن پیش و پس از مرحله گیاهچه ای ممکن است ظهور یابد که در قاعده ساقه ایجاد فساد می کنند. اصولا ریشه ، خیس و آبدار بنظر میرسد. برگهای پایینی به رنگ زرد هستند و این بیماری اغلب در طول پاییز رخ می دهد.

لکه چشمی ساقه

آفات و بیماری های جو

عامل بیماری

عامل بیماری، گونه های متعددی از قارچهای Rhizoctonia spp. , Fusarium spp میباشد.

علایم بیماری

عامل این بیماری، خاکزی بوده و وقتی که گیاهچه از بذر خارج میشود این قارچها از منفذ موجود، به درون گیاه نفوذ می کنند و وارد آوندها شده و ضمن انسداد آوندی، بروی ساقه و بطور عمده بروی طوقه، لکه های بیضوی قرمز و قهوه ای با مرکز خاکستری تا سیاه ایجاد می کنند. این بیماری ایجاد کوتاه قدی و تغییر در ظاهر گیاه و یا مرگ گیاهچه مینماید. ظاهر ریشه ها همانند ریشه های خیسانده شده با آب است.

کاه سیاه یا رگه سیاه برگی باکتریایی
عامل بیماری

نام علمی عامل بیماری، Xanthomonas campestris pv. tranlucens   میباشد.

علایم بیماری

این بیماری گاهی تا 15 درصد خسارت وارد می کند. ابتدا لکه های آبسوخته کوچک، روی برگهای جوان بوجود آمده و کم کم این لکه ها بزرگ و دراز شده و ُبه شکل نوار خطی در می آید و به مرور زمان، در تمام طول پهنک ادامه می یابد و در آلودگی زیاد با فشار، ترشح خاکستری رنگ از انتهای آلودگی بیرون می آید. در شرایط مرطوب، در سطح برگ ترشحات قطره مانند دیده میشود و این بیماری باعث خمیده و کج شدن خوشه و بادزدگی دانه های آن شده و پوسته ها آبسوخته و در نهایت لکه ها، سیاه میشوند.

بیماری ساقه شکن قارچی
عامل بیماری

نام علمی عامل بیماری، قارچ Pseducercosporella herpotrichoides میباشد.

علایم بیماری

در این بیماری، جو پاییزه بیشتر آلوده میشود و در شرایط آب و هوایی سرد و مرطوب بیشتر ظاهر میشود. علایم بروی ریشه و طوقه ظاهر نمی شود. روی غلاف برگها و ساقه ها ابتدا لکه های سفید تا خرمایی ایجاد می شود که در نهایت لکه ها دورتادور ساقه را فرا می گیرند و با پیر شدن لکه ها، رنگ آنها تیره تر میشود و نهایتا خوشه ها سفید و دانه ها نیمه پر می گردند.

کود فسفیت پتاسیم 100
♦ترکیبی معادل از فسفیت و 30/7 درصد پتاسیم
♦ضدباکتری و قارچکش
♦افزایش دهنده ایمنی سلول های گیاهی
♦حرکت در آوندها و فعال کننده متابولیسم گیاهی
♦کنترل و پیشگیری طیف وسیعی از بیماری های گیاهی
♦استفاده به صورت آبیاری برای جلوگیری از آسیب عوامل بیماری ریشه ای
♦درمان پوسیدگی طوقه جو و انواعی از گیاهان و درختان
♦استفاده در مراحل پایانی رشد به منظور افزایش مقدار برداشت
برنامه غذایی مرکبات
فسفیت پتاسیم 100 (برای خرید این محصول روی آن کلیک کنید.)

 

لکه قهوه ای نواری جو

آفات و بیماری های جو

عامل بیماری

نام علمی عامل بیماری، قارچ Pyrenophora graminea میباشد.

علایم بیماری

بارندگی و رطوبت در زمان خوشه دهی، آفات و بیماری های جو را شدیدتر می کند. این بیماری بذرزاد و تک چرخه ای است. بروی برگهای تازه بخصوص غلاف و قاعده پهنک، یک نوار زردرنگ داشته که نوارها به مرور، تمام طول برگ را میگیرد و نکروز میشود و برگها ترک خورده و پاره میشوند. بوته های آلوده کوتاه شده اما خوشه خارج نمی شود و دانه ها چروکیده و قهوه ای میشوند.

سفیدک کرکی یا درونی یا دروغین جو
عامل بیماری

نام علمی قارچ عامل بیماری، Sclerophthora macrospora است.

علایم بیماری

در لیست آفات و بیماری های جو این بیماری عمدتا در زمین هایی با زهکشی ضعیف دیده میشود. در این بیماری، بوته رشد کمی خواهد داشت و برگها زردرنگ و بوته دارای پنجه های زیاد و برگهای ضخیم چرم مانند و زگیل دار میشود. خوشه ها و برگها دچار پیچیدگی شده و بوته از بین میرود.

لکه قهوه ای توری جو
عامل بیماری

نام علمی قارچ ایجادکننده بیماری، Dreschlera teres است.

علایم بیماری

در مناطقی که میزان بارندگی و رطوبت بالا باشد، این بیماری ظهور می کند. لذا جوهای پاییزه بیشتر تحت تاثیر این قارچ قرار می گیرند. ابتدا نقاط و خطوط ریز ایجاد شده که به مرور این خطوط باریک طولی و عرضی، قهوه ای رنگ شده و لکه ای شبکه ای را ایجاد میکند. برگهای آلوده نکروز و خشک میشوند. در لیست آفات و بیماری های جو ، علایم این بیماری لکه ها بصورت لکه های دوکی و بیضی قهوه ای و توری شکل روی برگ و غلاف دیده میشود.

کچلی برگ جو

آفات و بیماری های جو

عامل بیماری

نام عامل بیماری، Rhynochosporium secalis است.

علایم بیماری

این بیماری در مناطق سرد و مرطوب، شایع است. ابتدا لکه های ریز و خاکستری رنگ پریده تا تیره و خاکستری روی گیاهچه ها و برگها و غلاف و گلوم ایجاد میشود. این لکه های آبسوخته در نهایت مرکز آنها، قهوه ای تیره و اطراف آن نکروزه میشود. روی برگها لکه های بیضی کشیده ایجاد شده که بوسیله رگبرگها محدود نمیشوند.

کود بیو 20 گلد امکس
♦کمک به تقویت سیستم ایمنی گیاه
♦افزایش میزان رشد رویشی گیاه به میزان بسیار زیاد
♦دارای تمامی عناصر ریز مغذی و اسید هیومیک
♦حاوی 28 درصد جلبک دریایی و انواع اسیدهای آمینه و هورمون های رشدی
♦ترکیبی متعادل از سه عنصر نیتروژن فسفر و پتاسیم
برنامه تغذیه سیب زمینی
بیو 20 گلد امکس (برای خرید این محصول روی آن کلیک کنید.)
روشهای کنترل بیماریهای فوق

استفاده از ارقام مقاوم، سوزاندن گرامینه های آلوده و زیرخاک کردن بقایای گیاهی آلوده و حذف علفهای هرز و اجرای آیش و تناوب زراعی و ضدعفونی کردن بذر با سموم مانند رورال تی اس و ایمازالیل و کربوکسی تیرام و همچنین محلولپاشی برگ و ساقه با آنها نیز، موثر است.

گردآوری و تنظیم توسط *گروه کارشناسان گیاه پزشکی کشاورزنت*

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *