مقالات و تحقیقات

تغذیه درختان پسته

تغذیه درختان پسته

مهمترین ارقام پسته ایران

معــروف تریــن ارقــام پســته در ایــران عبارتنــد از: اکبــری، کلــه قوچــی، احمــد آقایــی، اوحــدی، بادامـی زرنـد، ممتـاز، خنجـری دامغـان، شـاه پسـند، سـفید پسـته نـوق و قزوینـی.
اکبری
یکــی از ارقــام تجــاری پســته کــه از نظــر اقتصــادی دارای بالاتریــن ارزش اســت. میــوه هــای آن بادامـی کشـیده و درشـت مـی باشـند. از خصوصیـات ایـن رقـم رشـد رویشـی زیـاد آن بـا برگهـای متراکـم، سـطح وسـیع بـرگ، محصـول زیـاد، دیرگلدهـی و دیررسـی بـوده و در دهـه سـوم شـهریور مـاه قابـل برداشـت مـی باشـد.

کله قوچی

میـوه فندقـی شـکل درشـت و عملکـرد خـوب ایـن رقـم سـبب شـهرت و گسـترش آن شـده اسـت. ایـن رقـم نسـبت بـه کمبـود آب و مـواد غذایـی حسـاس بـوده و اکثریـت بـرگ هـای آن 5 برگچـه ای هســتند و برگچــه انتهایــی بزرگتــر از برگچــه هــای جانبــی مــی باشــد. رقمــی زود گل ده بــوده و بــه همیـن دلیـل بیشـتر در معـرض خطـر سـرمای دیـررس بهـاره و خسـارت ناشـی از آن قـرار دارد. ایـن رقـم در دهـه دوم شـهریور مـاه قابـل برداشـت اسـت و از ایـن نظـر جـزء ارقام متوسـط رس می باشـد.

احمد آقایی

از خصوصیـات ایـن رقـم مـی تـوان بـه میـوه بادامـی درشـت سـفیدی پوسـت اسـتخوانی آن اشـاره کـرد. اکثریـت برگهـای آن مرکـب سـه برگچـه ای هسـتند. رقمـی متوسـط گل بـوده و در دهـه سـوم شـهریور مـاه قابـل برداشـت اسـت و جـزء ارقـام دیـررس طبقـه بنـدی مـی شـود.

اوحدی

ایـن رقـم سـازگار بـرای اکثـر مناطـق پسـته خیـز کشـور بـوده، اکثریـت برگهـای آن سـه برگچـه ای اسـت و برگچـه انتهایـی آن بزرگتـر از برگچـه هـای جانبـی مـی باشـد. رقمـی متوسـط گل بـوده و در دهـه اول شـهریور مـاه قابـل برداشـت اسـت و از ایـن نظـر جـزء ارقـام زودرس مـی باشـد.

تغذیه درختان پسته

روش علمـی و صحیـح در تعییـن نیـاز کـودی درختـان پسـته، اسـتفاده از اطلاعـات و نتایـج تجزیه خـاک، بـرگ و حتـی میـوه پسـته مـی باشـد.

تجزیه خاک

برای تغذیه درختان پسته در تمــام فصــول ســال بــرای نمونــه بــرداری خــاک کــه معمــولا از ناحیــه ســایه انــداز زیــر سرشـاخه هـا در سـه عمـق 40-0، 80-40، 120-80 سـانتی متـری برداشـته مـی شـود، مـی تـوان اقـدام نمـود. توصیـه هـای کـودی بـر اسـاس نتایـج تجزیـه خـاک، بـا توجـه بـه دور آبیـاری و بافـت خـاک و بـا در نظـر گرفتـن تـوان تولیـد منطقـه انجـام مـی شـود.

تجزیه برگ

نمونـه بـرداری از بـرگ معمـولا بعـد از دوره پـر شـدن مغـز (اواسـط تیـر مـاه تـا اواسـط مـرداد مـاه) صـورت مـی گیـرد. ایـن نمونـه بـرداری از قاعـده سرشـاخه هـای بـدون بـار برداشـته مـی شـود و برای توصیـه کـودی سـال آینـده اسـت. دقیـق تریـن روش بـرای باغـداران بـه منظـور تعییـن نیـاز کـودی، اسـتفاده تـوأم از نتایـج تجزیـه خـاک و بـرگ مـی باشـد.

تغذیه درختان پسته جهت افزایش میوه نشینی( Fruit Set )

محلولپاشـی فـروت سـت در پاییـز بعـد از برداشـت پسـته و یـا اوایـل بهـار در زمـان تـورم جوانـه هـا همانطـوری کـه در شـکل شـماره 7-1 دیـده مـی شـود و یـا هـر دو زمـان، ضمنـا در صـورت شـور بـودن خـاک، عنصـر بـور از فرمـول حـذف مـی شـود.
روی و بـر از جملـه عناصـر کلیـدی و موثـر در عمـل گـرده افشـانی و تلقیح در تمامـی درختان می باشـند.

عنصر روی

عنصـر روی در جوانـه زنـی دانـه هـای گـرده نقـش داشـته و کمـک بـه رشـد لولـه گـرده نمـوده و باعـث لقــاح و تشــکیل میــوه مــی شــود. کمبــود روی باعــث تاخیــر در بــاز شــدن جوانــه هــای زایشــی و
رویشـی در درخـت مـی شـود. همچنیـن تعـداد دانـه در خوشـه نیـز کاهـش یافتـه و باعـث تنکـی خوشـه هـا در درختـان مـی شـوند. پوکـی نیـز از دیگـر عـوارض کمبـود ایـن عنصـر مـی باشـد.

عنصر بر

عنصـر بـر نیـز در گـرده افشـانی و لقـاح نقـش مهمـی دارد. نقـش عمـده ایـن عنصـر در گلدهـی و در قـوه نامیـه گـرده و تلقیـح اثبـات شـده اسـت. کمبـود ایـن عنصـر موجـب ریـزش خوشـه هـای گل در درختـان جـوان مـی گـردد. عنصـر بـر کمـک بـه افزایـش عمردانـه گـرده مـی کنـد و درخـت پسـته نسـبت بـه سـایر درختـان نیـاز بیشـتری بـه بـر دارد.

کود فروت ست میکرولیک سوپرمکس مخصوص درختان پسته (برای خرید کلیک کنید)

ترکیبی بی نظیر از روی و بر به همراه نیتروژن برای درختان پسته

 تغذیه درختان پسته

در برنامه تغذیه درختان پسته توصیـه مـی شـود کود دهـی باغـات پسـته بـر اسـاس نتایـج حاصـل از آزمـون خـاک و بـرگ انجـام شـود . بهتـر اسـت کودهـای شـیمیائی در شـیارهای عمیـق در نیمـه بیرونـی سـایه انـداز بـه همـراه کــود حیوانــی و گوگــرد بــا تیوباســیلوس هــر 3 ســال یکبــار صــورت گیــرد. برخــی از عناصــر ماننــد نیتـروژن بایسـتی بصـورت سـرک، کلسـیم و عناصـر ریزمغـذی بـه صـورت محلولپاشـی و پتاسـیم بـه دلیـل جـذب بـالا در مرحلـه پرشـدن مغـز بـه صـورت سـرک در طـول دوره رشـد درخـت در بهـار و تابسـتان مصـرف گردد.

الف: کودهای نیتروژنه

معموال کودهای نیتروژنه در 4 زمان در باغات پسته به شرح ذیل مصرف می گردد :
1 – در اواخر اسفند
2 – در نیمه دوم اردیبهشت
3 – در شروع مغز بستن در اوایل تیرماه
4 – در شهریور ماه
در مجمـوع بـرای یـک هکتـار بـاغ پسـته بـارور حـدود 200 کیلوگرم نیتـروژن خالـص مصرف مـی گردد کــه بــرای هــر بار 50 کیلوگــرم نیتــروژن خالــص مصــرف مــی شــود. ایــن 50 کیلوگــرم نیتــروژن معــادل 100 کیلوگــرم اوره، 200 کیلوگــرم ســولفات آمونیــوم و 150 کیلوگــرم نیتــرات آمونیــوم مـی باشـد کـه بهتـر اسـت در شـرایط شـور از کـود سـولفات آمونیوم اسـتفاده شـود. ضمنا بهتر اسـت در اواخـر اسـفند حـدود 100 کیلـو گـرم اوره فسـفات اسـتفاده گـردد. ایـن امـر بـه دلیـل نقـش مهـم فسـفر در فراینـد میـوه نشـینی مـی باشـد و مابقـی کـود نیتروژنـه از سـایر منابـع کـود نیتروژنـه اسـتفاده شـود.

کودهای فسفره

در اختیار قرار گذاشتن عنصر فسفر در محیط رشد ریشه درختان پسته یکــی از مهمتریــن عناصــر کــه در ترکیبــات حامــل انــرژی بــرای پیــش بــرد همــه واکنــش هــای بیوشـیمیائی گیاهـی ضـروری اسـت، فسـفر اسـت. جـذب فسـفر از ریزوسـفر گیـاه و از طریـق تمـاس مسـتقیم ترکیـب کـودی بـا ریشـه در ناحیـه ی ریزوسـفر انجـام مـی گیـرد. فسـفر یکـی از مهمتریـن عناصـر غذایی اسـت کـه در غلظـت های خیلـی کـم در محلـول خـاک وجـود دارد و جـذب آن توسـط ریشـه درختـان پسـته منجـر بـه کاهـش بیشـتر ایـن عنصـر در محیـط رشـد ریشـه یـا ریزوسـفر مـی شـود.

مـا در خـاک هـای مناطـق پسـته کاری بایـد بـه سـه نکتـه توجـه کنیـم:

اول اینکـه مـا بـا شـرایط بـالای آهـک در خـاک روبـرو هسـتم و در خــاک هــای آهکــی، دینامیــک فســفر عمدتــا توســط اکســیدهای آهــن و کربنــات کلســیم کنتـرل مـی شـود. موضـوع دوم قرارگرفتـن ترکیبات حـاوی فسـفر در نزدیک محیط ریزوسفراسـت و موضـوع آخـر در نظـر گرفتـن زمـان الزام بـرای آزاد شـدن عنصـر از ترکیبـات کـودی بـه خـاک و انتقال بـه محیـط ریزوسـفر در ناحیـه جـذب ریشـه ای اسـت کـه زمـان بـر اسـت. ترکیـب کـودی کارآمـد دی آمونیـوم فسـفات در ایـن زمینـه در باغـات پسـته کارگشاسـت کـه بـه میـزان 100 تـا 150 کیلو گرم بـا توجـه بـه شـرایط متغیـر بـاغ توصیـه مـی گـردد.

کودهای پتاسیمی

عنصــر پتاســیم بعنــوان یکــی از عناصــر پــر مصــرف نقــش مهمــی در افزایــش عملکــرد درختــان پسـته دارد. پتاسـیم بویـژه در سـال هـای آور بایسـتی مصـرف گـردد. بررسـی هـا مشـخص نمـوده انـد در درختـان پسـته بعـد از نیتـروژن بیشـترین مقـدار عنصـری کـه سـالانه از خـاک برداشـت مـی گـردد پتاســیم مــی باشــد. و بیشــترین مقــدار جــذب پتاســیم اساســا در مرحلــه پــر شــدن مغــز اتفــاق مـی افتد.همچنیـن مشـخص شـده کـه در سـال هـای پر بار پتاسـیم جذب شـده مسـتقیما در پر شـدن مغـز بـه مصـرف مـی رسـند ولـی در سـالهای کم بار پتاسـیم جـذب شـده از ریشـه در سـایر انـدام هـا ذخیـره مـی شـود. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه غلظـت پتاسـیم برگهـا در سـال پربار کمتـر از سـال کم بار اسـت.

جذب پتاسیم توسط درختان پسته

مطالعـات نشـان داده کـه جـذب پتاسـیم در سـالهای پر بار در بـازه زمانـی پـر شـدن مغـز بیش از دو برابـر میـزان جـذب پتاسـیم در سـالهای کم بار اسـت. کود دهی پتاسـیمی مناسـب درختان پسـته کلیـد بازدهـی و افزایـش عملکـرد در باغـات پسـته اسـت. بررسـی هـا نشـان داده که بیشـترین میزان پتاسـیم بـرگ در مـرداد و شـهریور هـر سـال مقـارن بـا بـه مغـز رفتـن یـا پرشـدن دانـه هـا در بـرگ مشـاهده مـی شـود. بنابرایـن در ایـن دوره زمانـی حسـاس نبایـد درخـت از نظر پتاسـیم کمبـودی داشـته باشـد.

جذب پتاسیم توسط ریشه

مشـخص شـده کـه در درختـان پسـته میـزان جـذب پتاسـیم از خـاک در پائیـن تریـن سـطح خـود قـرار دارد. غلظـت پتاسـیم در بـرگ هـای پسـته در بهـار زیـر یـک درصـد مـی باشـد. این غلظـت در طـی رشـد و توسـعه میـوه بـه صـورت شـگفت انگیـزی بـه خصـوص در مـاه هـای تیـر تـا شـهریور افزایـش مـی یابـد. در نهایـت در زمـان بلوغ و پایان تشـکیل پوسـت و مغـز و اتمام دوره رشـد یعنـی تقریبـا در شـهریور، ماکزیمـم جـذب پتاسـیم از ریشـه هـای پسـته را خواهیـم داشـت.

کود دهی با پتاس در درختان پسته

کود دهـی بـا کودهـای پتاسـیمی موجـب افزایش مقاومـت درختـان پسـته بـه تنـش هـای مختلـف شـامل تنش هـای شـوری، خشـکی و سـرمازدگی و همچنیـن افزایـش مقاومـت در برابـر آفـات و بیمـاری هـای مختلـف خواهـد شـد. اگـر پتاسـیم کافـی در اختیـار ریشـه درختـان قـرار گیـرد تعـداد خوشـه هـا و دانـه هـا و همچنیـن درصـد خندانـی و وزن خشـک دانـه در پسـته افزایـش چشـمگیری خواهـد داشـت. کمبـود پتاسـیم در غالـب باغـات پسـته مشـاهده مـی گـردد و عالمـت اصلی آن سـوختگی حاشـیه برگهـا اسـت. از پیامـد هـای دیگـر کمبـود پتاسـیم حساسـیت بـه آفتاب سـوختگی و کاهـش درجـه خندانـی میـوه هـای رسـیده اسـت. برخـی کمبـود پتاسـیم را بـا تنـش شـوری اشـتباه مـی گیرنـد. وجه تمایز آن دو این است کـه در تنش شوری نکروزه شدن حاشـیه برگها وجود ندارد.

تامین پتاسیم مورد نیاز پسته

پتاسـیم مـی توانـد از طریـق منابـع کـود پتاسـیمی ماننـد سـولفات پتاسـیم بـه صـورت چالکـود، سـولو پتاس بــه صــورت مصــرف در آب آبیــاری و محلولپاشــی و نیتــرات پتاســیم بــه صــورت محلولپاشــی و آب آبیـاری مصـرف گـردد. معمـولا در باغـات پسـته بـه دلیـل نیـاز بـالای درختـان در مرحله مغز بسـتن، حـدود 80 تـا 100 کیلوگـرم از سـولو پتـاس در 2 قسـط در آب آبیـاری مصـرف مـی گـردد، در عیـن حـال بهتـر اسـت در شـرایط شـور از کـود نیتـرات پتاسـیم در 2 تـا 3 مرحله به صـورت محلولپاشـی در مرحلـه مغـز بسـتن بـا غلظـت 3 تـا 4 در هـزار اسـتفاده شـود. البتـه اسـتفاده از کودهـای سـولوپتاس و نیتـرات پتاسـیم بسـتگی بـه ذخیـره پتـاس گیـاه و اسـتفاده از کـود سـولفات پتاسـیم بـه صـورت چالکـود دارد. در خـاک هـای بـا بافـت سـنگین مقادیـر بالاتـری از کـود هـای پتاسـه بـه دلیـل جـذب بالاتـر پتـاس در لایه هـای خـاک اسـتفاده مـی گـردد.

جهت دریافت مشاوره رایگان و خرید به صورت تلفنی با شماره های 09112736082-09917916682 تماس حاصل فرمایید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *