مقالات و تحقیقات

بهترین کود گندم

بهترین کود گندم
بهترین کود گندم

انجام درست تغذیه مراحل رشدی گندم یکی از بهترین راههای مدیریت بهینه مصرف کودها و نهاده های کشاورزی است. این عمل در دستیابی به یک مدیریت درست بسیار اهمیت دارد. لذا در هر مرحله میبایست از بهترین کود گندم برای رفع نیاز غذایی آن مرحله استفاده کرد.

آغاز پنجه زدن تا مرحله غلاف بستن

البته از مرحله آغاز پنجه زدن تا مرحله غلاف بستن، جذب و تجمع نیتروژن بسیار سریع است و روند جذب و تجمع نیتروژن افزایشی است.

در مورد فسفر، جذب و تجمع آن در برگ، از مرحله آغاز پنجه زدن تا مرحله غلاف بستن، بسیار سریع است. بالاترین سرعت جذب کل فسفر در گیاه بین مرحله پنجه زدن و غلاف بستن و نیز بین گرده افشانی و رسیدن کامل بدست می آید.

در مورد پتاسیم نیز، بالاترین سرعت جذب در برگ از مرحله پنجه زدن تا مرحله غلاف بستن رخ می دهد.

از آنجایی که کودهای آلی به تنهایی قادر به تامین نیازهای غذایی محصولات کشاورزی پربازده در کشاورزی امروزی نیست لذا استفاده تلفیقی از کودهای شیمیایی و آلی و زیستی راه حل مناسبی در توصیه کودها خواهد بود.

رایجترین کود نیتروژن

رایجترین کود نیتروژنی موجود برای کشت گندم، کود اوره با 46 درصد نیتروژن خالص است. به دلیل پویایی کود اوره، مصرف همه آن در یک مرحله، هرگز توصیه نمی شود. لکن مصرف چند قسطی آن بصورت پایه و سرک مورد تایید است. از کود نیترات آمونیوم با 34 درصد نیتروژن، بعنوان یکی دیگر از منابع کودی نیتروژنی در مناطق سردسیر و بویژه در دیمزارها و نیز در شرایط شوری کم تا متوسط و به عنوان کود سرک به جای کود اوره می توان استفاده کرد.

میزان نیاز نیتروژن

در کشت گندم در خاکهای با میزان کربن آلی کمتر، میزان نیاز به مصرف نیتروژن افزایش می یابد. در زراعت گندم دیم با میانگین مصرف 50 الی 60 کیلوگرم نیتروژن در هکتار معادل حدودا 130 کیلوگرم اوره در هکتار میتوان به عملکردهای مطلوب در بارندگی های 300 الی 375 میلیمتر دست یافت. جذب نیتروژن از مرحله نشایی آغاز شده و در مرحله گلدهی به بیشینه خود می رسد.

ضرورت نیاز نیتروژن 

میزان نیتروژن به مقدار نیاز سبب ایجاد سیستم ریشه ای قوی می گردد. گیاه گندم اگر در تاریخ مناسب، کاشته شود، بطور معمول پیش از خواب زمستانه، جوانه زده و تولید پنجه می کند. اگرچه در این شرایط میزان ماده خشک تولید شده، کم بوده و نیاز نیتروژن آن نیز کم است. اما نیاز به مصرف نیتروژن برای استقرار خوب و تولید پنجه های قوی ضروری است.

بیشبود نیتروژن

باید از مصرف غیرضروری کود در مرحله ای از رشد رویشی که منجر به ورس و در نتیجه کاهش عملکرد میشود، پرهیز کرد. مصرف زیاد نیتروژن در این مرحله موجب هدررفت نیتروژن در اثر شستو شو شده و گیاه را نسبت به شیوع بیماریها و مرگ و میر زمستانه حساس می کند.

پیشگیری از آبشویی خاک

برای پیشگیری از آبشویی و آلودگی آبهای زیرزمینی بهتر است نیتروژن را در چند قسم، مصرف کرد.

بیشترین نیاز نیتروژن گندم

آغاز ساقه با ظهور نخستین گره در دو سانتیمتری سطح خاک آشکار است. بیشترین نیاز نیتروژن گندم در این مرحله یعنی شروع ساقه دهی، است. در مرحله طویل شدن ساقه که دو تا سه هفته بطول می انجامد، میانگره ها در ساقه گندم ظاهر میشوند. در انتهای این مرحله، خوشه در غلاف ساقه پنهان شده است. پیشنهاد شده است با توجه به شرایط خاک و مدیریت آبیاری، حدودا 30 درصد از کل کود نیتروژنی مورد نیاز کل فصل رشد را، در این مرحله استفاده نمود.

چنانچه نیاز نیتروژن در گندم در مراحل رشد مرتفع نگردید و علایم کمبود نیتروژن مشاهده شد، میتوانید از بهترین کود گندم کود ازت مایع چیتا سوپرمکس به همراه قرص هورمون جیبرلین ایتالیایی استفاده کنید. (برای خرید هر کود روی آن کلیک کنید.)

بهترین تغذیه گندم

◊برای جذب بهتر و بالاتر این کود توصیه میشود که همراه با قرص هورمون جیبرلین استفاده شود.
کود ازت مایع چیتا (برای تهیه این محصول روی آن کلیک کنید.)
قرص هورمون جیبرلین ایتالیایی (برای تهیه این محصول روی آن کلیک کنید.)
زمان نیاز نیتروژن در زراعت دیم گندم

در کشت گندم دیم، 70 درصد کود نیتروژنه توصیه شده، میبایست در پاییز و ترجیحا با فرم نیترات آمونیوم همزمان با کشت در زیر بستر 7 سانتیمتری بذر مصرف شود. 30 درصد باقیمانده نیز در صورت وجود بارندگی بهاره به صورت سرک از 15  اسفند تا 15 فروردین مصرف شود. همچنین در کشت پاییزه گندم هرگز نباید کود نیتروژنی آمونیومی را با بذر در نوار کشت با عمق یکسان مصرف کرد. چون این عمل باعث سوزش بذر و بازدارنده جوانه زنی آن خواهد بود.

بهترین روش برای کاربرد کودهای نیتروژن

جذب نیتروژن توسط گندم در اواخر دوره رشد می تواند به افزایش پروتئین دانه گندم، منجر شود. با این حال بهترین روش برای کاربرد کودهای نیتروژنی در این زمان، محلولپاشی است. محلولپاشی نیتروژن در مرحله ظهور خوشه و شیری شدن دانه به افزایش پروتئین دانه منجر خواهد شد. بدین منظور، در طول 7 روز پس از 50 درصد گلدهی گندم، محلولپاشی کود سولفات آمونیوم و یا اوره به میزان 4 تا 8 کیلوگرم در هکتار توصیه میشود. غلظت محلول نیتروژن برای محلولپاشی از 7 در هزار بیشتر نشود. در زراعت گندم دیم به منظور افزایش پروتئین دانه و عملکرد گندم دیم می توان در اوایل ساقه دهی به همراه علف کش برای کنترل علف های هرز، از محلول پاشی اوره به غلظت 3 تا 5 درصد استفاده کرد.

زمان نیاز فسفر در گندم

 مراحل اولیه رشد گندم حدود 5 تا 6 هفته اول بعد از کاشت است و توصیه بر این است که فسفر کافی در این مرحله در اختیار ریشه گیاه قرار گیرد. حدود 15 درصد از کل فسفر جذب شده توسط گندم در دو هفته اول رشد گندم جذب میشود. این مقدار اگرچه کم است ولی تاثیر زیادی در دستیابی به عملکرد مطلوب دارد. کمبود فسفر در انتهای رشد تاثیر کمی روی تولید محصول گندم دارد. پنجه های قوی و کافی نقش اساسی در افزایش تولید گندم دارند و فسفر نقش بارزی در تولید پنجه های قوی بازی میکند. حدود 10 تا 30 درصد فسفر جذب شده، جذب گیاه گندم میشود و باقیمانده آن به صورت غیرقابل جذب در می آید.

بیشبود فسفر

مصرف بیش از حد کودهای فسفر و جذب بیش از نیاز فسفر توسط بعضی از گیاهان موجب کاهش تولید میشود. میزان مصرف کودهای ریزدانه فسفری که همراه با بذر استفاده میشود، به میزان 40 تا 60 کیلوگرم در هکتار توصیه میشود.

زمان نیاز پتاسیم در گندم

گیاه گندم در مرحله ساقه رفتن بیشتر از دیگر مراحل، به پتاسیم نیاز دارد. پتاسیم سبب افزایش باردهی استفاده از کودهای نیتروژنی نیز میشود. از انواع متداول کودهای پتاسیمی می توان به سولفات پتاسیم و کلرید پتاسیم به ترتیب با مقادیر 50 و 60 درصد اکسیدپتاسیم اشاره کرد. تنها در شرایط کشت گندم در خاکهای شور کاربرد کود کلرید پتاسیم توصیه نمی شود. در انتخاب بهترین کود پتاسیمی گندم، کودهای پتاسیمی با بنیان سولفات که به آسانی در آب قابل حل بوده و برای کاربرد در آب آبیاری در مراحلی از رشد گندم که به کمبود پتاسیم حساس است توصیه میشود.

چنانچه نیاز پتاسیم در گندم در مراحل رشد مرتفع نگردید و علایم کمبود پتاسیم مشاهده شد، میتوانید از کود پتاسیم 52 درصد سوپرمکس و کود بیوسکانشیال 2 امکس بهترین کود گندم برای افزایش تناژ ، استفاده کنید. (برای خرید هر کود روی آن کلیک کنید.)
بهترین کود گندم
ذخیره پتاسیم در خاک

در صورتی که کشاورز توان اقتصادی خوبی داشته باشد، در حاصلخیزی خاک و تغذیه گندم میتوان 150 تا 200 کیلوگرم سولفات پتاسیم در هکتار مصرف کرد. در این راهکار که به راهبرد ذخیره پتاسیم در خاک معروف است، پتاسیم در خاک ذخیره میشود و مقدار پتاسیم در خاک در حد بالا باقی می ماند. همه کودهای پتاسیمی پیش از کاشت، مصرف و با دیسک یا دندانه، زیر خاک قرار داده میشود.

در صورتی که پتاسیم موجود در خاک برای رفع نیاز گیاه کافی نباشد و عدم استفاده قبل از کاشت، مصرف سرک کلریدپتاسیم در یک نوبت در مراحل اولیه رشد گندم توصیه میشود.

افزایش کارایی کود پتاسیمی

برای افزایش کارایی کود پتاسیمی میتوان این کود را با دستگاه بذرکار-کودکار در ردیف کشت بذر قرار داد. با این روش، میزان مصرف کود پتاسیمی کاهش خواهد یافت. برای اثربخشی بیشتر، بهتر است همراه با کود پتاسیمی مقداری کود نیتروژنی نیز مصرف شود.

زمان و میزان مصرف پتاسیم

در انتهای مرحله پنجه زنی و اواسط ساقه دهی استفاده از کودهای قابل حل در آب که دارای مقادیر مناسبی پتاسیم به میزان 10 تا 20 کیلوگرم در هکتار است. همچنین محلولپاشی کودهای دارای این عنصر در حاصلخیزی خاک و تغذیه گندم در همین مراحل رشد به میزان 2 تا 3 کیلوگرم در هکتار، نقش موثری در افزایش عملکرد گندم دارد. برای دستیابی به عملکرد های زیاد مصرف سرک کودهای دارای پتاسیم بالا بصورت کود آبیاری و یا محلولپاشی در مراحل گلدهی، پیش از ظهور خوشه و شیری شدن دانه، کمک به سزایی در پر شدن دانه ها و افزایش عملکرد گندم دارد.

کاربرد کودها با بنیان سولفات(So4)

بعلاوه کاربرد کودها با بنیان سولفات مانند سولفات آمونیوم و سولفات پتاسیم نیز می تواند در رفع کمبود گوگرد در گیاه گندم موثر واقع شود. کشاورزان باید دقت زیادی به نیاز کودی گوگرد(S) گیاهان زمستانه داشته باشند. زیرا در دمای محیط پایین و رطوبت خاک زیاد، باکتری هایی که گوگرد طبیعی را به سولفات تبدیل می کنند خیلی کم هستند.

کاربرد گوگرد

کاربرد گوگرد به میزان 500 تا 1000 کیلوگرم در هکتار در خاک به همراه باکتری های تیوباسیلوس، 2 تا 4 ماه پیش از کشت، توصیه میشود. در حاصلخیزی خاک و تغذیه گندم گوگرد همراه با مواد آلی، نیز قابل مصرف است. به ویژه در شرایطی که استفاده از باکتری های اکسیدکننده گوگرد امکانپذیر نیست. مصرف گوگرد به همراه مواد آلی به ویژه کودهای حیوانی توصیه میشود. گوگرد آلی دانه ای (گرانوله) از دیگر انواع کودهای آلی است که دارای گوگرد است. بهترین کود گندم برای رفع نیاز گوگرد، کود گوگرد معدن زرکوه می باشد. چرا که این نوع گوگرد از رسوبات تجزیه شده باکتری تیوباسیلوس بوده و براحتی و با سرعت بسیار بالا جذب گیاه می شود.

برای مشاهده ویدئو موثرترین گوگرد برای گیاه و خاک، گوگرد معدن زرکوه اینجا را کلیک کنید.

برای تهیه کود گوگرد معدن زرکوه و مشاوره در زمینه مصرف آن با کاشناسان کشاورزنت (09112736082-09917916682) تماس حاصل فرمائید.

عناصر غذایی کم مصرف

 کمبود عناصر غذایی کم مصرف معمولا در خاک های شنی و آهکی که کمبود مواد آلی دارند رخ می دهد. کودهای سولفات روی، سولفات آهن، سولفات مس، سولفات منگنز، اسید بوریک، کود میکرو کامل و کودهای کلاته از جمله کودهای دارای عناصر کم مصرف هستند. هریک از آنها نقش خاص و بسزایی در زراعت گندم دارند.

زمان استفاده از عناصر کم مصرف

کودهای دارای عناصر کم مصرف، بایستی پیش از کاشت مصرف شده و با شخم زیر خاک شوند. همچنین با غلظت 3 تا 4 در هزار در پنجه زنی و اوایل ساقه دهی و گلدهی محلولپاشی شوند.

بهترین کود پیش کاشت گندم و غلات کود های ماکرو کامل کمپلکس پلاس و کود فرموکمپلکس می یاشد. بدلیل دارا بودن درصد مطلوبی از عناصر غذایی ماکرو و ریزمغذی این کود ترکیب بسیار ویژه و تاثیرگزاری به عنوان کود پیش کاشت غلات و انواع گیاهان زراعی ایفا میکند.

کود ماکرو کامل کمپلکس پلاس (برای تهیه این کود روی آن کلیک کنید.)
کود فرموکمپلکس (برای تهیه این کود روی آن کلیک کنید.)
رفع کمبود بور و آهن

مصرف بور در مناطقی که دارای خاک شور هستند توصیه نمیشود. محلولپاشی این عناصر از منابع کودی سولفاته مانند سولفات آهن و روی با غلظت 5-7 در هزار امکانپذیر است. با این حال مصرف خاکی سولفات آهن همراه با کود اوره بصورت آبیاری در رفع کمبود آهن موثرست. در شرایط کمبود شدید عناصر کم مصرف کودهای همراه با عناصر کم مصرف به ویژه سولفات روی و منگنز به میزان 25-40 کیلوگرم در هکتار توصیه میشود.

چنانچه در مراحل رشدی گندم علائم کمبود آهن و ضعف فتوسنتز مشاهده شد، میتوانید از کود آهن باواریا آلمان استفاده کنید.
کود آهن باواریا آلمان (برای خرید این کود روی آن کلیک کنید.) 

بهترین تغذیه گندم

رفع کمبود روی

در رفع کمبود روی مصرف توام خاکی به همراه محلولپاشی سولفات روی برتری دارد. کودهای دارای عناصر کم مصرف بایستی پیش از کاشت مصرف شوند یا آنکه در مراحل پنجه زنی کامل، اوایل ساقه رفتن و حتی در مرحله گلدهی بصورت محلولپاشی مصرف شوند. پس از انجام محلولپاشی با کمترین فاصله زمانی آبیاری مزرعه انجام گیرد. در اراضی شور از کود میکروی کامل بدون بور استفاده شود.

ماده آلی خاک

به ازای افزایش هر 3 تن ماده آلی به خاک در هکتار، عملکرد گندم بطور میانگین 286 کیلوگرم در هکتار افزایش می یابد. مواد آلی ترکیبات کربنی هستند که بوسیله ی گیاهان و ریزجانداران و جانوران در خاک، تولید میشوند.

معایب کود مرغی

کود مرغی در گندمزار ممکن است خطر بروز نماتد را افزایش دهد. لذا بهتر است از کودهای مرغی فرآوری شده استفاده کرد. کود آلی نپوسیده بهتر است چند ماه پیش از مصرف با خاک مخلوط و با اعمال رطوبت مناسب پوسانده شود. اگر کود آلی درجه رسیدگی کافی داشته باشد میتوان همزمان با کشت آن را مصرف کرد. بهتر است کود آلی در عمق موثر ریشه با خاک بطور کامل مخلوط شود.

کود مرغی ارگومیکس
♦به صورت پلت شده با درصد خلوص بالا
♦همراه با انواع عناصر غذایی مهم و ضروری گیاه
♦افزایش حاصلخیزی خاک و تناژ محصول
♦عاری از ناخالصی در بسته بندی های 25 کیلوگرمی
کود مرغی ارگومیکس (برای خرید این محصول روی آن کلیک کنید.)
میزان مصرف کودهای آلی

کود های آلی دانه ای بطور معمول به علت داشتن عناصر غذایی بیشتر به واسطه انجام غنی سازی و دانه ای بودن به میزان 300-600 کیلوگرم در هکتار مصرف میشوند. با مصرف کودهای آلی میتوان از میزان مصرف کودهای شیمیایی است.

اسید هیومیک
موارد مصرف اسید هیومیک

 اسید هیومیک به عنوان بهترین کود گندم در امر جوانه زنی بذر و توسعه سیستم ریشه، کارایی استفاده از عناصر غذایی از جمله فسفر را نیز افزایش می دهد. انواع اسید هیومیک را می توان بصورت بذرمال در زمان کشت گندم مصرف کرد. این عمل شرایط سبز شدن و جوانه زدن دانه را بهبود می بخشد. بعلاوه میتوان بهترین کود گندم در امر جوانه زنی بذر را در مراحل پنجه زنی و ساقه دهی و یا پیش از ظهور خوشه همراه در آبیاری مصرف کرد.

بهترین کود گندم برای تحریک دانه ها به جوانه زنی و رشد ریشه کودهای اسید هیومیک می باشد.    

کود اسیدهیومیک ویگورهیوم
♦افزایش فعالیت های میکرو ارگانیسمی خاک
♦بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی بافت خاک
♦قابل اختلاط با کلیه کودها

بهترین تغذیه گندم

کود اسیدهیومیک ویگورهیوم (برای خرید این کود روی آن کلیک کنید.)
توضیحات مصرف اسید هیومیک

کاربرد محلولهای اسید هیومیک از طریق سامانه آبیاری و محلولپاشی و یا مصرف بذرمال امکانپذیر است. کاربرد باکتری های محرک رشد گیاه بصورت محلولپاشی دارای تاثیر مثبتی در رشد و عملکرد گیاهان زراعی از جمله گندم دارد. این باکتری ها با اکسید کردن گوگرد، عنصری افزوده شده به خاک، سبب قابل جذب شدن آن برای گیاه میشوند. همچنین این اکسایش، سبب کاهش موضعی اسیدیته خاک و قابلیت جذب عناصری مانند فسفر و روی و آهن و مس را افزایش میدهد.

تناسب مصرف باکتری باسیلوس با گوگرد

مایه تلقیح باکتری باسیلوس بیشتر به شکل پودری تهیه میشود. به ازای 50 کیلوگرم گوگرد باید یک کیلوگرم مایه تلقیح تیوباسیلوس پیش از کشت، مصرف کرد.

گردآوری و تنظیم: توسط گروه کارشناسان کشاورزنت

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *