مقالات و تحقیقات

کود کلسیم برای پسته اهمیت و کاربردها

کود کلسیم برای پسته

اهمیت کود کلسیم برای پسته

بیشـترین نیـاز درختـان پسـته بـه کلسـیم در مرحلـه تشـکیل پوسـته اسـتخوانی در بهـار و قبـل از شـروع مغـز بسـتن مـی باشـد. بـا توجـه بـه اینکـه کلسـیم در اوایـل دوره رشـد بوسـیله تعـرق در آوندهــای چوبــی بــه طــرف انــدام هــای هوایــی درخــت پســته حرکــت مــی کنــد و از طرفــی چــون انتقـال مجـدد (Retranslocation) آن از طریـق آونـد آبکـش صـورت نمـی گیـرد لـذا در اوایـل دوره رشـد کـه مصـادف بـا تشـکیل شـدن پوسـته اسـتخوانی پسـته اسـت، درخـت در معـرض کمبـود کلسـیم مـی باشـد کـه ایـن کمبـود کلسـیم باعـث شـیوع بیمـاری لکـه اسـتخوانی مـی گـردد. بنابراین بهتر است برای جلوگیری از این عارضه از کود کلسیم برای پسته استفاده کرد.

کود کلسیم برای پسته اهمیت و کاربردها

جهت دریافت مشاوره رایگان و خرید به صورت تلفنی با شماره های 09112736082-09917916682 تماس حاصل فرمایید.

بهترین کود کلسیم برای پسته

کود کواد 14 امکس انگلستان (برای خرید کلیک کنید)

مشـاهده شـده کـه برخـی از باغـداران از نیتـرات کلسـیم در آب آبیـاری اسـتفاده مـی نماینـد کـه ایـن از لحـاظ علمـی صحیـح نمـی باشـد. چـرا کـه در خـاک هـای کشـور مـا کلسـیم بـه مقـدار کافـی وجـود دارد ولیکـن بنـا بـه دلایلـی ماننـد شـوری و در نتیجـه رقابـت بیـن سـدیم و کلسـیم در جـذب توسـط ریشـه، کلسـیم موجـود در خـاک قابـل جـذب نمـی باشـد و در نتیجـه گیـاه در معـرض کمبـود کلسـیم قـرار مـی گیرد. چنانچـه کلسـیم از طریـق منابـع کـودی ماننـد نیتـرات کلسـیم در خـاک مصـرف گـردد بازهـم بـه دلیـل محدودیــت شــوری قابــل جــذب نمــی باشــد، لــذا بایســتی کودهــای کلســیمی محلولپاشــی گردنــد کــه کودهـای از منبـع آمینـوکلات بخاطـر قـدرت جـذب بالاتـر توصیـه مـی گردنـد.

ترکیب متفاوت و ضد شوری خاک
محرک رشد ریشه
بهترین کود جهت اصلاح خاک و رشد رویشی برای درختان پسته

کود سوپر هیبرید بمب ریشه زایی و رشد (برای خرید کلیک کنید)

نکتـه مهـم تـر زمـان محلولپاشـی مـی باشـد. بهتریـن زمـان جهـت محلولپاشـی کود کلسیم برای پسته از مرحلـه ارزنـی شـدن به بعـد مـی باشـد کـه بایسـتی کودهـای حـاوی کلسـیم بـر روی میـوه هـا پاشـیده شـوند. چرا کـه کلسـیم موجود در بـرگ بـه علـت تحـرک پایین کلسـیم قابـل انتقـال بـه میـوه نمـی باشـد و مقـدار کلسـیمی کـه بـر روی میـوه پاشـیده مـی گردد در تشـکیل پوسـته اسـتخوانی دخالـت دارد. بنابراین توصیه مـی گردد کود آمینو کلات کلسـیم بـا غلظـت 1/5در هـزار در 3 مرحلـه بـه فاصلـه 15 روز یکبار بعـد از ارزنی شـدن میوه ها محلولپاشـی گردد.

جهت دریافت مشاوره رایگان و خرید به صورت تلفنی با شماره های 09112736082-09917916682 تماس حاصل فرمایید.

کلسیم (Ca)

علائم کمبـود کلسـیم بـه صورت قاشـقی شـدن بـرگ های جـوان انتهایـی در طـول بـرگ همانطوری کـه در شـکل زیر نشـان داده شـده و عارضـه لکـه اسـتخوانی در میـوه ها مشـاهده می شـود. به این صورت که لبـه برگهــای جــوان بــه طــرف بــالا بــر مــی گــردد. لــذا در ایــن دوره زمانــی بایســتی از کود کلســیم برای پسته اســتفاده نمــود. معمــولا کودهــای کلســیمی از منابــع نیتــرات کلســیم، کلات کلســیم و آمینـوکلات کلسـیم تامیـن مـی گـردد. در ایـن میـان مصـرف آمینـوکلات کلسـیم بـه علـت سـرعت جـذب بالاتـر بـه صـورت محلولپاشـی توصیـه مـی گـردد. بهترین کود کلسیم برای پسته کود کلسیم کواد 14 امکس انگلستان است.

کود کلسیم برای پستهتفاوت خسارت سن زدگی و کمبود کلسیم در زمان ارزنی

در کمبـود کلسـیم، سـیاه شـدگی میـوه معمـولا از گلـگاه آن (نـوک میـوه) آغـاز شـده و بـه تدریـج بـه سـمت پاییـن پیـش مـی رود. در ایـن حالـت ممکـن اسـت نـوک میـوه برآمـده شـده و بـد شـکل شـود. در حالـی کـه سـیاه شـدگی میـوه حاصـل از سـن زدگـی از محـل نیـش سـن کـه مـی توانـد از هـر قسـمتی از میـوه باشـد، آغـاز مـی شـود. در سـن زدگـی بعـد از شـکافتن میـوه در بعضـی از مـوارد محـل نیـش سـن در داخـل میـوه بـه شـکل شـبکه سـفید رنگـی رویـت مـی شـود، در حالـی کـه در کمبـود کلسـیم حالـت سـفیدی همـراه بـا پیشـرفت سـیاه شـدگی میـوه بـه طـور یکنواخـت از نـوک میـوه در داخـل میـوه پیشـرفت مـی نمایـد.

ضرورت استفاده از سیلیس

سیلیسـیم دومیـن عنصـر تشـکیل دهنـده سـاختمان پوسـته زمین اسـت. بررسـی ها نشـان داده کـه سیلیسـیم جـزء عناصـر مفیـد و مـورد نیـاز گیاهـان مـی باشـد. منبـع اولیـه تامین سیلیسـیم در خـاک سـیلیکات هـای بـی شـکل مـی باشـد و از فروپاشـی سـیلیکات هـای بـی شـکل و سیلیسـیم موجـود در کانـی هـای رسـی، سیلیسـیم محلـول یـا همـان اسـید سیلیسـیلیک بدسـت مـی آید. شــکل قابــل جــذب ایــن عنصــر بــه وســیله گیــاه مولکــول اســید سیلیســیلیک (H4Sio4) اســت. جـذب و انتقـال سیلیسـیم در گیاهـان بـه صـورت فعـال و بـا صـرف انـرژی مـی باشـد و جـزء عناصـر ضــروری گیاهــان اســت.

در غیــاب آن رشــد رویشــی و تولیــد دانــه بــه شــدت کاهــش مــی یابــد و نشــانه کمبــود ماننــد لکــه مردگــی و پژمردگــی گیــاه ظاهــر مــی شــود. سیلیســیم بــا تجمــع در دیـواره هـای سـلولی آوندهـای چوبـی گیاهـان مقاومت گیـاه بـه ورس (خوابیدگـی) را افزایش مـی دهد و هنگامــی کــه تعــرق زیــاد اســت از فروریختــن آوندهــا جلوگیــری مــی کنــد. ایــن عنصــر در سـلول هـای آنـدودرم ریشـه گیـاه انباشـته شـده کـه پیامـد آن افزایـش مقاومـت ریشـه نسـبت بـه نفـوذ عوامـل بیمـاری زا اسـت.

بهترین کود برای استفاده در باغات پسته

کود سیلیمون محصول شرکت سوپر مکس ایتالیا

جهت دریافت مشاوره رایگان و خرید به صورت تلفنی با شماره های 09112736082-09917916682 تماس حاصل فرمایید.

نقش های دیگر سیلیسیم به شرح ذیل می باشد:
تاثیر بر فتوسنتز

سیلیسـیم در گیاهـان باعـث افزایـش جـذب نـور مـی گـردد و در کشـت هـای متراکـم گیاهـان، زاویـه اسـتقرار برگهـا بـر روی سـاقه نقـش مهمـی در جـذب نـور دارد. سیلیسـیم موجـب مـی شـود زاویـه اسـتقرار بـرگ هـا روی سـاقه 45 درجـه گردیـده و از سـایه انـدازی روی یکدیگـر جلوگیـری مــی نمایــد. در چنیــن شــرایطی فتوســنتز در گیاهــان بــه صــورت چشــمگیری افزایــش خواهــد یافـت.

حل کردن فسفر غیر قابل جذب

رقابــت آنیــون هــای معمــول در خــاک زراعــی در جــذب روی ســطوح بــه صــورت Cl~No2> so4>Po4>Sio4 مـی باشـد. بـه خاطـر اینکـه سیلیسـیم بـا قـدرت بیشـتری نسـبت بـه فسـفات جـذب سـطحی مـی شـود، لـذا سـبب آزادسـازی فسـفات گردیـده و از انباشـتگی فسـفر در سـلول هـای گیاهـی جلوگیـری مـی کنـد و موجـب تنظیـم جـذب عناصـر آهـن و روی مـی گـردد. بـا تنظیـم جـذب عناصـر در گیاهـان سـال آوری کاهـش خواهـد یافـت.

کاهش مسمومیت آلومینیم و کادمیم

آلومینیـم عنصـری بسـیار سـمی اسـت. سیلیسـیم تنهـا عنصری اسـت کـه در ترکیب بـا آلومینیم تولیـد هیدروکسـی آلومینـو سـیلیکات مـی نمایـد. ایـن ترکیـب قابـل جـذب نبـوده ودر اثـر ایـن فراینـد عنصـر سـمی آلومینیـم از محیـط ریشـه گیـاه حـذف مـی گـردد. همچنیـن سیلیسـیم در آنـدودرم رسـوب کـرده و سـبب کاهـش انتقـال کادمیـم از راه آپوپلاسـتی یـا فضـای آزاد بین سـلولی مـی شـود.

افزایش مقاومت گیاه نسبت به سمیت آهن و منگنز

سیلیســیم ســبب زیــاد شـدن عـدم نفوذپذیــری ســلول هــای آئرانشـیمی مــی شــود و در نتیجــه افزایـش جابجائـی اکسـیژن از شـاخه هـا بـه ریشـه هـای غرقـاب، اکسـید کنندگـی ریشـه را افزایـش داده و در نتیجـه آهـن 2 ظرفیتـی بـه 3 ظرفیتـی و منگنـز 3 ظرفیتـی بـه 4 ظرفیتـی تبدیـل مـی شـود.
بنابرایـن عـدد اکسیداسـیون بالاتـر حلالیـت کمتـری دارنـد. لـذا سیلیسـیم موجـب کاهـش سـمیت ایـن عناصـر مـی گـردد.

افزایش مقاومت گیاه به آفات و بیماری ها

سیلیسـیم در دیـواره سـلول بشـره بـرگ تـه نشـین شـده و لایـه محکـم سـلولی در سـطح رویـی و زیریـن بـرگ ایجـاد مـی نماید.ایـن امـر باعـث افزایـش مقاومـت گیـاه بـه آلودگـی قارچـی، بلاسـت بـرگ و خوشـه، لکـه قهـوه ای، شـیت بالیـت و آفاتـی ماننـد سـاقه خـوار، زنجـرک و پسـیل مـی گردد. جلوگیری از تبخیر آب و تعریق سیلیسـیم در دیـواره هـای سـلولی اپیـدرم در هر دو سـطح بـرگ تجمع می یابـد. در نتیجه هـدر رفتن آب از کوتیکـول کاهـش مـی یابـد و از فروریختـن آوندها در شـرایط تعـرق زیاد جلوگیـری می کند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *