کاشت نشا

آموزش کاشت بذر در سینی نشا

تهیه بستر نشا آموزش کاشت بذر خاک نشا باید دارای بافتی یکنواخت و با چسبندگی لازم و دارای زهکشی مناسب باشد ( زهکش کامل از تجمع زیاد آب جلوگیری کرده و اکسیژن کافی در اختیار نشا قرار می دهد.) به علت محدود بودن فضای گلدان ها و یا سینی های نشاء...

ادامه مطلب