نحوه مصرف هیومیک اسید

نحوه مصرف هیومیک اسید (ضرروت استفاده از هیومیک اسید در تولید نشا)

ضرروت استفاده از اسید هیومیک نحوه مصرف هیومیک اسیدبه طور متوسط ميزان مواد آلی در خاکهای کشاورزی جهان بين 4تا 6درصد است که از عمده ترين مواد الی ترکيبی به نام اسيد هيوميك می باشد.پروسه توليد اين ماده به اين صورت است که درفرايند تجزيه بافتهای گياهی و تحت تاثير گرما...

ادامه مطلب