برنامه غذایی بادمجان

برنامه غذایی بادمجان طبق محصولات کشاورزنت

برنامه غذایی بادمجان1- قبل از کاشت  به منظور تقویت خاک و آماده سازی زمین کشاورزی برای کشت گیاه بادمجان  از کود های فسفات و پتاس و کود های پوسیده دامی و گوگرد قبل از کاشت  با توجه به آزمایش خاک استفاده می شود.2- شش تا هفت برگی نشاءدر این مرحله...

ادامه مطلب