کلات منیزیم ۱۰% فرمولایف

برای استعلام قیمت و خرید کلات منیزیم ۱۰% فرمولایف با کارشناسان کشاورزنت تماس حاصل فرمایید.

۰۹۹۱۷۹۱۶۶۸۲ مهندس رضایی -۰۹۱۱۲۷۳۶۰۸۲ مهندس مدنی 

بورون پلاس فرمولایف

برای استعلام قیمت و خرید بورون پلاس فرمولایف با کارشناسان کشاورزنت تماس حاصل فرمایید.

۰۹۹۱۷۹۱۶۶۸۲ مهندس رضایی -۰۹۱۱۲۷۳۶۰۸۲ مهندس مدنی 

کود ۱۰۵۲۱۰ فرمولایف

برای استعلام قیمت و خرید کود ۱۰۵۲۱۰ فرمولایف با کارشناسان کشاورزنت تماس حاصل فرمایید.

۰۹۹۱۷۹۱۶۶۸۲ مهندس رضایی -۰۹۱۱۲۷۳۶۰۸۲ مهندس مدنی 

اسید بوریک

برای استعلام قیمت و خرید کود اسید بوریک با کارشناسان کشاورزنت تماس حاصل فرمایید.

۰۹۹۱۷۹۱۶۶۸۲ مهندس رضایی -۰۹۱۱۲۷۳۶۰۸۲ مهندس مدنی 

سوپر فیوتاپ

برای استعلام قیمت و خرید کود سوپرفیوتاپ با کارشناسان کشاورزنت تماس حاصل فرمایید.

۰۹۹۱۷۹۱۶۶۸۲ مهندس رضایی -۰۹۱۱۲۷۳۶۰۸۲ مهندس مدنی 

فسفیمکس مس

 

برای استعلام قیمت و خرید کود فسفیمکس مس با کارشناسان کشاورزنت تماس حاصل فرمایید.

۰۹۹۱۷۹۱۶۶۸۲ مهندس رضایی -۰۹۱۱۲۷۳۶۰۸۲ مهندس مدنی 

کود فروتالیو

برای استعلام قیمت و خرید کود فروتالیو با کارشناسان کشاورزنت تماس حاصل فرمایید.

۰۹۹۱۷۹۱۶۶۸۲ مهندس رضایی -۰۹۱۱۲۷۳۶۰۸۲ مهندس مدنی 

اکورمون

 

برای استعلام قیمت و خرید کود اکورمون با کارشناسان کشاورزنت تماس حاصل فرمایید.

۰۹۹۱۷۹۱۶۶۸۲ مهندس رضایی -۰۹۱۱۲۷۳۶۰۸۲ مهندس مدنی 

بیورادیکانت

برای استعلام قیمت و خرید کود بیورادیکانت با کارشناسان کشاورزنت تماس حاصل فرمایید.

۰۹۹۱۷۹۱۶۶۸۲ مهندس رضایی -۰۹۱۱۲۷۳۶۰۸۲ مهندس مدنی