نیتروژن ، فسفر ، پتاسیم، غذای کامل گیاهان زراعی و باغی

نیتروژن عنصر نیتروژن برای تولید اسیدهای آمینه و پروتئین لازم است. مهمترین عامل رشد محسوب میشود، همچنین نیتروژن جزء مهمی از مولکول کلروفیل را تشکیل میدهد. علائم کمبود علائم کمبود این عنصر، ابتدا در برگهای پیر اتفاق میافتد زیرا این عنصر میتواند از برگهای پیر پایینی به سوی برگهای جوان...

ادامه مطلب