تاثیر عناصر مختلف (کود های مایع) روی افزایش گرده افشانی کلزا

تاثیر عناصر مختلف (کود های مایع) روی افزایش گرده افشانی کلزا   كمبـود عناصر ريزمغذي در گياهان زراعـي گسـترش جهـاني دارد. زراعت تك كشتي، مصرف بي رويه كـودهـاي شـيميايي بـه ويژه كودهاي نيتروژن دار و عدم مصرف كـودهـاي حـاوي عناصر غذايي ريز مغذي، از جمله عوامل بروز ايـن كمبـود در اغلب خاك...

ادامه مطلب